Sales Contract

 

 

 

Please read these 'terms of use' carefully before using our site.

Our customers who use this shopping site and shop are deemed to have accepted the following terms:

The web pages on our site and all pages linked to it ("site") are located at Biyoteknika Müh.Med. (Kozyatağı Nida Kule Plaza Kat 10 Kadıköy / İstanbul).  (the Company) is owned and operated by it. By using and continuing to use the service on the site, you (the "User") are subject to the following conditions while using all the services offered on the site; You are deemed to have accepted that you have the right, authority and legal capacity to sign a contract in accordance with the laws you are bound to, that you are over the age of 18, that you have read and understood this contract and that you are bound by the terms written in the contract.

 

This contract imposes rights and obligations on the contractual site to the parties and the parties declare that they will fulfill the rights and obligations mentioned in full, correct, timely, within the conditions demanded in this contract when they accept this contract.

 

1. RESPONSIBILITIES

a.The company always reserves the right to make changes on prices and offered products and services.

b.The company accepts and undertakes that the member will benefit from the services subject to the contract, other than technical failures.

c.The members of the site are responsible for their relations with each other or with third parties.

 

2. Intellectual Property Rights

 

2.1. All proprietary or unregistered intellectual property rights such as title, business name, trademark, patent, logo, design, information and method on this Site belong to the site operator and owner firm or the person concerned and are under the protection of national and international law. Visiting this Site or using the services on this Site does not give any rights to the intellectual property rights in question.

2.2. The information on the site cannot be reproduced, published, shared, copied, presented and / or transferred in any way. The whole or part of the site cannot be used on another website without permission.

 

3. Confidential Information

3.1. The company will not disclose the personal information transmitted by the users through the site to third parties. This personal information; It contains all kinds of other information to identify the User such as person's name-surname, address, phone number, mobile phone, e-mail address, and will be briefly referred to as "Confidential Information".

 

3.2. User can only use promotion, advertisement, campaign, promotion, announcement etc. It accepts and declares that the company that owns the Site consents to share its communication, portfolio status and demographic information with its subsidiaries or affiliated group companies, limited to its use within the scope of marketing activities. This personal information can be used to determine the customer profile within the company, to offer promotions and campaigns suitable for the customer profile and to conduct statistical studies.

 

3.3. Confidential Information may only be disclosed to the official authorities if such information is requested by the official authorities and in cases where it is necessary to make a statement to the authorities in accordance with the provisions of the mandatory legislation in force.

  

4. Registration and Security

The user must provide correct, complete and up-to-date registration information. Otherwise, this Agreement will be deemed to have been violated.

The user is responsible for the password and account security on the site and third party sites. Otherwise, the Company cannot be held responsible for data loss and security breaches or damage to hardware and devices.

 

6. Force Majeure

 

Not under the control of the parties; Natural disasters, fire, explosions, civil wars, wars, riots, popular movements, declaration of mobilization, strikes, lockouts and epidemics, infrastructure and internet failures, power outages (hereinafter referred to as "Force Majeure"). If the obligations become unacceptable by the parties, the parties are not responsible for this, and the rights and obligations of the Parties arising from this Agreement are suspended during this period.

 

7. Contract Integrity and Applicability

 

If one of the terms of this contract becomes partially or completely invalid, the remainder of the contract continues to be valid.

 

8. Amendments to the Contract

 

The company may change the services offered on the site and the terms of this contract at any time, in whole or in part. The changes will be effective from the date they are published on the site. It is the user's responsibility to follow the changes. The user is deemed to have accepted these changes by continuing to benefit from the services provided.

 

9. Notification

All notifications to be sent to the parties related to this Agreement will be made through the Company's known e-mail address and the e-mail address specified in the user's membership form. The user must ensure that the address he / she specified while signing up is valid.
 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’)Kozyatağı Nida Kule Plaza Kat 10 Kadıköy /İstanbul  adresindeki Biyoteknika Müh.Med. Bilş. San Tic. Ltd.Şti firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

  

4. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacaktır.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. Mücbir Sebep

 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Office

Kozyatagi Nida Kule Plaza Kat 10 Istanbul

 

Tel: +90 530 022 97 66

View Stores List

Get Special Deals & Offers

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

©2020 3D MEDICAL MODEL.SHOP 

Call Us

+90 530 022 97 66

0